Dan Grade Combination 2

Combination 2 (Shodan and above Grades)

STEP FORWARD Shuto-Uke in Kokutsu-Dachi 

STEP Shuto-Uke / Foot across into Zenkutsu-Dachi Nukite / Back to Shuto-Uke

Turn Shuto-Uke / STEP Shuto-Uke / Zenkutsu-Dachi Hyato / Foot across Empi

Turn Shuto-Uke / STEP Shuto-Uke

 Combination number 1Combination 3

Web site © 2020 | June - Version 7.0